Badania medycyny pracy

Badania profilaktyczne:

  1. Badania wstępne – wykonywane przed przystąpieniem do pracy lub w przypadku zmiany stanowiska pracy
  2. Badania okresowe – częstotliwość tych badań ustala każdorazowo lekarz medycyny pracy w zależności od stanu stanu zdrowia pracownika oraz warunków szkodliwych występujących na stanowisku pracy
  3. Badania kontrolne – wykonywane w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni. Badanie kończy się otrzymaniem orzeczenia o zdolności do pracy na konkretnym stanowisku.

Badania uczniów i badania studentów

Badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych i uczestników studiów doktoranckich. Skierowanie na badania wydawane jest przy składaniu przez kandydata dokumentów.

Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych (badania do książeczki)

Badanie to przeprowadza się u osób podejmujących lub wykonujących prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, jak również u osób uczących się, które wykonują prace, przy których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia.

Badania wysokościowe

Jak nazwa wskazuje, wykonywane są w momencie, gdy dana osoba chce podjąć pracę na wysokości.

Z treści Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 12 listopada 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników wynika, że nie ma już podziału na pracę na wysokości powyżej i poniżej 3 metrów, w związku z tym zastosowanie ma definicja pracy na wysokości zawarta w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), gdzie praca na wysokości jest zdefiniowana jako praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi.

Badania do izby lekarskiej oraz badania do izby pielęgniarek i położnych

W celu uzyskania stwierdzenia prawa wykonywania zawodu, należy w biurze OIPiP złożyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym wykonywać zawód pielęgniarki/położnej, wydane przez lekarza medycyny pracy.

Badania osób narażonych na promieniowanie jonizujące

Kodeks Pracy wraz z ustawą z dnia 29.11.2000 o Prawie atomowym zawiera normy dotyczące warunków zatrudnienia osoby narażonej na promieniowanie jonizujące. Największą grupę zawodową osób narażonych na promieniowanie jonizujące stanowią pracownicy służby zdrowia. W szczególności lekarze (dentyści i radiolodzy), technicy RTG oraz niektóre pielęgniarki. Pracownik może być zatrudniony w warunkach narażenia po orzeczeniu braku przeciwwskazań do takiego zatrudnienia wydanym przez lekarza posiadającego odpowiednie kwalifikacje.

Zostań naszym pacjentem

Zapraszamy do WN Medica

Zachęcamy do kontaktu, aby uzyskać więcej informacji na temat badań i konsultacji dostępnych w naszej przychodni.

open graph

W cenie badań kierowcy jest badanie poziomu glukozy.

Trzy godziny przed badaniem nie należy spożywać posiłków i pić słodkich napojów.